Νομοθεσία

Άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

Άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

“Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε και Ε.Π.Ε για δημισίευση πράξεων και στοιχείων

  1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΠΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
  2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ:Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & Καταχώρισης Οικονομικών Καταστάσεων (ΑΕ & ΕΠΕ)
ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ: Καταχώρισης Ιστοσελίδας (ΕΠΕ & ΑΕ)